دستگاه برد شور التراسونیک

دستگاه التراسونیک یاکسون YAXUN YX2000

985,000 تومان

هویه تعمیرات موبایل

هویه +Yaxun 936B

738,000 تومان

قاب باز کن (اسپاتول)

نگدارنده گوشی آیفون YAXUN YX-6B

75,000 تومان

پنس تعمیرات موبایل

پنس سرصاف یاکسون YAXUN YX-11AA

63,000 تومان

پنس تعمیرات موبایل

پنس سرصاف یاکسون YAXUN YX-11B ESD

39,000 تومان

پنس تعمیرات موبایل

پنس سرکج یاکسون YAXUN YX-11ESD

58,000 تومان

پنس تعمیرات موبایل

پنس سرکج یاکسون YAXUN YX-15AA

63,000 تومان

پنس تعمیرات موبایل

پنس سرکج یاکسون YAXUN YX-15B ESD

39,000 تومان

پنس تعمیرات موبایل

پنس سرکج یاکسون YAXUN YX-15ESD

58,000 تومان

تمیز کننده رفرشر نوک هویه

تمیزکننده نوک هویه YAXUN YX-B3

90,000 تومان

دستگاه برد شور التراسونیک

دستگاه التراسونیک یاکسون YAXUN YX-2050A

1,735,000 تومان