سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۳۸ درجه AMAOE M11

143,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۱۸۳ درجه AMAOE M10

143,000 تومان

سیم قلع روغن لحیم قلع کش

خمیر قلع ۲۱۷ درجه AMAOE M9

143,000 تومان